مسمومیت ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

CV

محل خدمت

1

حسن صلحی

   دکتری تخصصی

استاد

08632221041

Solhi2@yahoo.com

 

بیمارستان  ولیعصر (عج)

2

علی علیمحمدی

   دکتری تخصصی

استادیار

08632221041

Ali65513@yahoo.com

 

بیمارستان

امیرالمومنین (ع)

3

محمد جمالیان

   دکتری تخصصی

استادیار

08632221041

Jamalian­_m@razi.tums.ac.ir

 

بیمارستان  ولیعصر (عج)

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۳۸