روانپزشکی

گروه روانپزشکی(امیرکبیر)

مرتبه علمی

دکتر حمیدرضا جمیلیان

دانشیار

دکتر مهران شایگان فرد

استادیار

دکتر زهرا شامرادی

استادیار

دکتر آنیتا علاقمند

استادیار

دکتر محسن قاسمی

استادیار

دکتر مصطفی نوکنی

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۴۴۳