بیهوشی

گروه بیهوشی(ولیعصر)

مرتبه علمی

شیرین پازوکی

استادیار

دکتر محمد توکلی راد

استادیار

دکتر محمد خلیلی

استادیار

دکتر علیرضا سوسن آبادی

استادیار

دکتر هوشنگ طالبی

استادیار

دکتر علیرضا کمالی

استادیار

دکتر بهنام محمودیه

استادیار

دکتر حسام الدین مدیر

دانشیار

دکتر اسماعیل مشیری

استادیار

دکتر افسانه نوروزی

دانشیار

دکتر بیژن یزدی

دانشیار

دکتر مریم  پناهی تلخستانی

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۴۰