گروه مامایی

ردیف

گروه مامایی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره تماس گروه

ایمیل (آکادمیک):

بیمارستان/مرکز محل خدمت

1

معصومه داودآبادی فراهانی

مربی

فوق لیسانس

09183603430

davoodabadi@arakmu.ac.ir

دانشکده پزشکی

2

نعیمه اکبری ترکستانی

مربی

فوق لیسانس

09183686115

nakbari@arakmu.ac.ir

دانشکده پزشکی

3

فاطمه شعبانی

مربی

فوق لیسانس

 

34173502-9

f.shabani@arakmu.ac.ir

دانشکده پزشکی

4

مهرنوش قائم مقامی

مربی

فوق لیسانس

 

09102946223

GHAEM.M@ARAKMU.AC.IR

طالقانی/امیرالمومنین/درمانگاه داوران ارسطو و...

5

سکینه طاهرخانی

استادیار

PhD

34173505

s.taherkhani@arakmu.ac.ir,sakinehtaherkhani@yahoo.com

دانشکده پزشکی

6

کتایون وکیلیان

دانشیار

PhD

34173405

Dr.kvakilian@arakmu.ac.ir

دانشکده پزشکی

7

فرشته نارنجی حسن کیاده

استادیار

PhD

34173505

narenji@arakmu.ac.ir,

دانشکده پزشکی

8

مهتاب عطارها

استادیار

 

PhD

 

34173505

 

دانشکده پزشکی

9

نفیسه سید زاده اقدم

مربی

 

34173505

 

دانشکده پزشکی

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۶۴