علوم تشریح

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

CV

محل خدمت

1

پروندخت بیات

دکتری

استاد

0863-4173502-7

Dr.bayat@arakmu.ac.ir

http://vdresearch.arakmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=7000025

 

دانشکده پزشکی

2

سعید بابایی

دکتری

استاد یار

0863-4173502-7

babaei@ arakmu.ac.ir

http://vdresearch.arakmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=7000019

دانشکده پزشکی

3

محمد حسن سخایی

دکتری

استادیار

0863-4173502-7

Mh.sakhaie@arakmu.ac.ir

http://vdresearch.arakmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=7000075

دانشکده پزشکی

4

مریم باعزم

دکتری

دانشیار

0863-4173502-7

dr.baazm@arakmu.ac.ir

http://vdresearch.arakmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=7001056

دانشکده پزشکی

5

محمد بیات

دکتری

استادیار

0863-4173502-7

Dr.Mbayat@arakmu.ac.ir

http://vdresearch.arakmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=7001182

دانشکده پزشکی

6

محمد جعفر حائری

دکتری

استادیار

0863-4173502-7

Smj.haeri@arakmu.ac.ir

http://vdresearch.arakmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=7003334

دانشکده پزشکی

7

سهیلا  مددی

دکتری

استادیار

0863-4173502-7

s. madadi@arakmu.ac.ir

http://vdresearch.arakmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=700407

دانشکده پزشکی

8

یوسف عباسی

دکتری

استادیار

0863-4173502-7

@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۴۳۷