سمینار، ژورنال کلاب، پروپوزال، پایان نامه گروه علوم تشریح

تعداد بازدید:۹۹۸

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح، دفاع از پایان نامه خانم رشیدی -ورودی 1396-  مورخ 1402/06/26

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح، آقای روح اله ترابی - ورودی 1400- مورخ 1402/06/26

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم ناهید صفی خانی ورودی 1397 مورخ 1400/10/21

 دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم نگار کرنوکر ورودی 1399 مورخ 1400/10/27

 دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح، آقای مهدی شفیعی مهر ورودی 1399 مورخ 1400/10/27

 دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم شیما مسعودی، ورودی -1399 مورخ 1400/12/22ساعت 12

دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم الهام جعفری، ورودی -1399 مورخ 1400/12/22ساعت 13

دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم مهسا نقاشپور، ورودی -1397 مورخ 1400/12/23ساعت 12

دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم سمیه رشیدی، ورودی -1396 مورخ 1400/12/23ساعت 13

دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم زینب اسماعیلپور، ورودی -1398 مورخ 1401/6/22 ساعت 12

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم مهدیه اردوخانی ورودی 1398 مورخ 1401/10/14

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح، خانم نگار ملکشاهی فرد 9911163003 ورودی 1399 مورخ 1402/05/03

کلید واژه ها: سمینار ژورنال کلاب