طب اورژانس

گروه طب ا ورژانس (ولیعصر)

مرتبه علمی

دکتر عزت اله بهزادی نیا

استادیار

دکتر رامین پرویز راد

استادیار

دکتر ابوالفضل جوکار

استادیار

دکتر علیرضا سیستانی

استادیار

دکتر مرتضی غریبی

استادیار

دکتر سیمین نجف قلیان

استادیار

دکتر آرش یزدانبخش

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۰۸