پزشکی اجتماعی و خانواده

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره تماس گروه

ایمیل (آکادمیک):

بیمارستان/مرکز محل خدمت

1

پگاه محقق

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

: 34173502 داخلی 358

pmohaghegh@arakmu.ac.ir

دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی

2

بهمن صادقی سده

دانشیار

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

34173502 داخلی 358

Dr.Sadeghis@arakmu.ac.ir

دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی- کلینک تخصصی امام رضا ع

3

جواد جواهری

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

34173502 داخلی 358

dr.javaheri@arakmu.ac.ir

دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی کلینک تخصصی امام رضا ع و کوثر

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۰۰۲