پزشکی اجتماعی و خانواده

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

CV

محل خدمت

1

بهمن صادقی سده

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

دانشیار

34173502 داخلی 358

Dr.Sadeghis@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی- کلینک تخصصی امام رضا ع

2

جواد جواهری

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

استادیار

34173502 داخلی 358

dr.javaheri@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی- کلینک تخصصی امام رضا ع-کوثر

3

پگاه محقق

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

استادیار

34173502 داخلی 358

pmohaghegh@arakmu.ac.ir

 

: دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۱۲۸۸