میکروب شناسی

تعداد بازدید:۹۱۴۰

 

     معرفی گروه   

     رسالت و اهداف

     اعضای هیات علمی

    CV اعضای هیات علمی

    اعضای پیشکسوت هیات علمی

    کارشناس گروه بیوشیمی و ژنتیک

    پژوهش

    آموزش

دانشجویان    

 

 برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای هیات علمی کلیک کنید 

 

کلید واژه ها: میکروب شناس باکتری ایمنی شناسی