زنان و زایمان

تعداد بازدید:۴۸۱۶

مدیر گروه: دکتر نازیلا نجدی

اعضای گروه زنان

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر مهری جمیلیان

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mehri_Jamilian

دکترخدیجه نصری

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)جراحی درون بین زنان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Khadijeh_Nasri

دکترمریم مکتبی

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Maktabi

دکترمریم شکرپوررودباری

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Shokrpour

دکترسپیده اشرفی وند

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Sepideh_Ashrafivand

دکتراشرف زمانی

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Sepideh_Ashrafivand

دکتر هدی براتی

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hoda_Barati

دکترنازیلا نجدی

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Nazila_Najdi

دکتر معصومه حیدری

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Masoomeh_Heidary

دکترسمیه نیکفر

دکترای تخصصی پزشکی / زنان وزایمان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Somayeh_Nikfar

کلید واژه ها: زانان زایمان

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۴۰۰