زنان و زایمان

گروه زنان و زایمان(طالقانی)

مرتبه علمی

دکتر مهری جمیلیان

دانشیار

دکتر اشرف زمانی

استادیار

دکتر مریم شکرپور

استادیار

دکتر مریم مکتبی

استادیار

دکتر خدیجه نصری

استادیار

دکتر سمیه نیک فر

استادیار

دکتر نازیلا نجدی

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۱۶