اعضای هیات علمی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

تعداد بازدید:۲۳۹۸

cv:https://isid.research.ac.ir/Mahdieh_Mondanizadeh

                                m_mondanizadeh@yahoo.com

                                       08634173502 داخلی 2551674988549-vecteezy-contact-icon-with-phone-symbol-11338344-278.png

 سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

cv: https://isid.research.ac.ir/Hadi_Karami

                        hadimolmed@gmail.com

                        08634173502 داخلی 1381674988549-vecteezy-contact-icon-with-phone-symbol-11338344-278.png

 سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

cv: https://isid.research.ac.ir/Maryam_Darvish

                        Maryam_darvish@yahoo.com

                              08634173502 داخلی 2631674988549-vecteezy-contact-icon-with-phone-symbol-11338344-278.png

 سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

 

کلید واژه ها: اعضا هیات علمی زیست فناوری