داخلی

تعداد بازدید:۷۲۵۴

 

 برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضاء هیات علمی کلیک کنید 

 

مدیر گروه: دکتر پروین سلطانی

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Afsaneh_Talaei

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Farshid_Haghverdi

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Rezvanfar

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Abdolatif_Moini

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Parvin_Soltani

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Baharak_Tasorian

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Naser_Saeidi

 

cv: https://isid.research.ac.ir/Touraj_Valeh

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Mahdiyeh_Ghazizadeh

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Parsa_Rostami

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Behnam_Einmozaffari

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Bakhtear

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Marjan_Mehri2

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Faeze_Soufiyan

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Hamidreza_Norouzi

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Gholami2

cv:https://isid.research.ac.ir/Sasan_Yaeghobi

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Mehrak_Montazeran

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Mandana_Majidian

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Ramiz_Kermani

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Nasrin_Azarbani

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Ali_Sadooghabasiyan

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Mohamadreza_Parsa

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Sareh_Basiri

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Efat_Mashhadi

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Azim_Forouzan

 

cv:https://isid.research.ac.ir/Fazilat_Jokardarzi

 

 

کلید واژه ها: گروه داخلی گروه داخای دانشگاه علوم پزشکی اراک گروه داخلی دانشکده پزشکی اراک متخصصین داخلی اراک