داخلی

گروه داخلی

مرتبه علمی

دکتر مهدی بختیار

استادیار

دکتر بهارک تاثریان

استادیار

دکتر محمدرضا رضوانفر

دانشیار

دکتر ناصر سعیدی

استادیار

دکتر پروین سلطانی

استادیار

دکتر افسانه طلایی

استاد

دکتر عظیم فروزان

استادیار

دکتر مرجان مهری

استادیار

دکتر عفت مشهدی

استادیار

دکتر لطیف معینی

دانشیار

دکتر فرشید حقوردی

استادیار

دکتر نسرین آذربانی

استادیار

دکتر محمدرضا غلامی

استادیار

دکتر جلال ترکان

استادیار

دکتر محمدرضا روحانی

استادیار

دکتر مهدی هادی زاده مقدم

استادیار

دکتررضا آقا بزرگی

استادیار

   
آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۷۴۱