فعالیتهای دفتر توسعه آموزش

تعداد بازدید:۷۵۸

وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش وزارت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی

 

1-اجرای برنامه های آموزشی براساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

3- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

4- همکاری با EDOسایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

5- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها

6- ارائه گزارش عملکرد به EDCدانشگاه و معاون آموزشی دانشکده

7- پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

8- توانمند سازی و حمایت از اعضای هیأت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایتEDC

9- نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

10- - توانمند سازی اعضای هیأت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی براساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

11- نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

12- اجرای طرح های پژوهش در آموزش براساس اولویت های دانشکده و EDOبا حمایت EDC

13- ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸