مدیریت و کارکنان

تعداد بازدید:۱۴۰۱

ریاست  واحد : آقای دکترحمیدرضا نوروزی

مدیریت :آقای محسن تاج آبادی

کارشناس واحد : خانم راحله رسولی

کلید واژه ها: مدیریت کارکنان