مسئول اساتید مشاور دانشکده

تعداد بازدید:۱۴۶۹

نام

گروه

محل استقرار

آقای دکتر سعید حاجی هاشمی

گروه فیزیولوژی

 

بال سبز – طبقه دوم