آزمایشگاه فیزیک عمومی ، فیزیک کاربردی و بیوفیزیک:

آزمایشگاه فیزیک عمومی ، فیزیک کاربردی و بیوفیزیک: 

کارشناس : آقای یداله فتحی (کارشناس ارشد فیزیک )

این آزمایشگاه با مساحت 140متر مربع و امکانات آموزشی متعددی  جهت برگزاری دروس عملی فیزیک منظور شده است . رشته هایی که این درس را دارند و همچنین آزمایشاتی که برای آنها منظور شده و انجام می شود به شرح ذیل است :

1- رشته علوم آزمایشگاهی (درس عملی فیزیک عمومی): 
آزمایشات : الکتریسیته ، نور و توضیح اصول نگهداری و استفاده از  دستگاه های تشخیص طبی 
2- رشته بهداشت حرفه ای (درس عملی بهداشت پرتوها ):
آزمایشات : اندازه گیری ضرایب جذب مواد مختلف برای اشعه های لیزر ، 
X  و چشمه های رادیو اکتیو - اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی - اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون (آزمایش تامسون) 
3- رشته پزشکی (درس عملی فیزیک پزشکی ): 
آزمایشات نور - وسایل بینایی سنجی - انواع اشعه ها (اندازه گیری اشعه و محاسبه ضریب جذب مواد) - دستگاه های دیاترمی و فراصوت

4- رشته بهداشت محیط (درس عملی فیزیک عمومی):
آزمایشات : قوانین حرکت - اصطکاک - نیروی ارشمیدس - کشش سطحی - کالریمتری - چگالی مایعات - لوله صوتی بسته - امواج ایستاده در تارمرتعش - آونگ - فنر ها - ضریب شکست و عدسی ها 
5- رشته های شنوایی سنجی و گفتار درمانی (درس عملی فیزیک صوت):
آزمایشات : آونگ - فنرها - امواج ایستاده در تار مرتعش - لوله صوتی بسته - لوله صوتی کنت - تداخل امواج - ضربان و تشدید


وسایل و ست های آزمایش موجود در آزمایشگاه عبارتند از :


الف ـ آزمایشات : 
امواج مایکروویو – دیاپازون ها و تشدید – امواج مکانیکی طولی وعرضی – مغناطیس والکتریسیته (آهن ربا ، سیم پیچ ، انواع منبع تغذیه ، مقاومت ها و خازنها) - اسپکتروسکوپی – فاصله کانونی عدسی ها و آیینه ها – ابزارهای نوری (قوانین نور و ضریب شکست ) – پراش وتداخل نور – پلاریمتری –  رادیواکتیو- لوله های صوتی بسته – تداخل امواج از طریق اسیلوسکوپ – لوله کنت – حرکت پرتابی – اصطکاک –قوانین حرکت – قانون هوک – سقوط آزاد – آونگ – لوازم اندازه گیری طول (کولیس ریزسنج
  واسفرومتر ) – اشعه ایکس-وسایل بینایی سنجی (تابلو تیز بینی ، آفتالموسکوپ ، رتینوسکوپ ، جعبه عینک و لنز ومتر ) - آزمایش تامسون - لیزر هلیوم نئون - ترازوی شاهین دار - ترازوی یک کفه ای - کالریمتر - مولتی متر

ب ـ دستگاه های تشخیص طبی : 
این دستگاه ها اغلب مستعمل و اسقاط بوده و فقط جهت آموزش اصول کار و قطعات داخلی آنها به دانشجویان علوم آزمایشگاهی استفاده می شوند و عبارتند از : 


Ph متر –   سانتریفوژ – میکروسکوپ – انکوباتور- بنماری - شیکر- اسپکترو فتومتر- فیلم فتومتر- مگنت استایرر 

در ضمن تمام یا قسمتی از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی مرتبط با فیزیک و بیوفیزیک نیز در این آزمایشگاه  انجام می شود.

 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۲۹