آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

تعداد بازدید:۲۵۵۷

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی: 

کارشناس :
 آقای رضا حاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) 

این آزمایشگاه شامل دو بخش می باشد:

الف)آزمایشگاه آموزشی

ب)آزمایشگاه پژوهشی

 آزمایشگاه آموزشی

1- آزمایشگاه آموزشی پزشکی :

در این آزمایشگاه تصاویر انگل شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.

2- آزمایشگاه آموزشی قارچ شناسی پزشکی:

در این آزمایشگاه تصاویر قارچ شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.

3- آزمایشگاه آموزشی حشره شناسی پزشکی:

در این آزمایشگاه تصاویر حشره شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.

از این آزمایشگاه جهت آموزش دانشجویان رشته های پزشکی – علوم آزمایشگاهی – پرستاری – اتاق عمل – مامایی – بهداشت عمومی – فوریت های پزشکی استفاده می شود.

آزمایشگاه پژوهشی

در این بخش از آزمایشگاه طرح های مصوب شده در گروه و شورای پژوهشی دانشگاه انجام می پذیرد.

 در مجموع لامهای آموزشی زیر برای کلیه رشته‏ ها وجود دارد:


مبحث ترماتودها حدود 20 لام 
مبحث نماتودها حدود 25 لام 
مبحث سستودها حدود 20 لام 
مبحث آمیب‏ها و تک‏یاخته‏های روده‏ای حدود 15 لام 
مبحث خانواده تریپانوزمیده حدود 5 لام 
مبحث پلاسمودیوم‏ها حدود 10 لام 
مبحث قارچ شناسی حدود 55 لام 
مبحث حشره‏شناسی حدود 35 لام

برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی علاوه بر لامهای فوق آزمایش stoolبه روش مستقیم و فرمالین اتر انجام می‏شود. همچنین در قارچ‏شناسی، کشت خاک، کشت مولا و اسلاید کالچر نیز انجام می‏شود. برای دانشجویان رشته مبارزه با بیماریها طریق مونته کردن حشرات نیز آموزش داده می‏شود. در کلیه جلسات آزمایشگاه امکان دیدن اسلایدهای آموزشی بوسیله اسلاید پروژکتور قبل از شروع جلسه وجود دارد.

وسایل و تجهیزات آموزشی موجود در آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی:

1- میکروسکوپ نوری آموزشی 21 دستگاه 
2- لوپ 4 دستگاه 
3- اسلاید پروژکتور 2 دستگاه 
4- کامپیوتر یک دستگاه 
5- اسمارت برد    یک دستگاه 
6- سیستم ویدئویی هوشمند دیجیتالی 
7- بن ماری دیجیتال یک دستگاه 
8- اتوکلاو 25 لیتری یک دستگاه 
9- پاور ساپلای یک دستگاه 
10- تانک الکتروفورز دو دستگاه 
11- اسپکتروفتومتر یک دستگاه 
12- پرده نمایش موتورایز
  یک دستگاه 
13- تله نوری یک دستگاه 

-14یک دستگاه E200 میکروسکوپ
15- ترازوی دیجیتال یک دستگاه 
16- یک دستگاه 
PH  متر
17- انکوباتور دیجیتال
18- هات پلیت
19- سانتریفیوژ
20- الایزاریدر 
21- لامپ وود

کلید واژه ها: آزمایشگاه انگل شناسی قارچ شناسی