آزمایشگاه  ایمونولوژی

آزمایشگاه  ایمونولوژی

مسئول : خانم پریسا نوربخش
کارشناس ارشد ایمونولوژی

دروس ایمونولوژی نیز یکی دیگر از دروس مهم و اصلی مقطع علوم پایه محسوب می گردند. برخی از امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

دستگاه اسپکتروفتومتری uv-vis

دستگاه Elisa

دستگاه Ph متر دیجیتال

دستگاه سانتریفوژ

دستگاه فور 250 C

دستگاه بن ماری

ترازوی حساس دیجیتال

دستگاه ترموسایکلر (PCR

دستگاه لیو فیلیزاتور

دستگاه کمی لومینسانس


در این آزمایشگاه واحد ایمونولوژی عملی جهت دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی ارائه می گردد

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۰۰