شرح وظایف کمیته ارزیابی استاد - دانشجو

تعداد بازدید:۸۳

شرح وظایف کمیته ارزیابی استاد- دانشجو:

 

1- اجرای نظام جامع ارزشیابی استاد

2- نظارت و پیگیری تاثیر اجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی

3- تدوین و اجرای شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو

4- مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک

5- همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیاده سازی شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو