آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

تعداد بازدید:۷۲۱۱
آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

 آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی شامل دو بخش می باشد:


الف) آزمایشگاه آموزشی
     1- آزمایشگاه آموزشی پزشکی :
در این آزمایشگاه تصاویر انگل شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.
  2آزمایشگاه آموزشی قارچ شناسی پزشکی:
در این آزمایشگاه تصاویر قارچ شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.
    3-آزمایشگاه آموزشی حشره شناسی پزشکی:
در این آزمایشگاه تصاویر حشره شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده می شود.
از این آزمایشگاه جهت آموزش دانشجویان رشته های پزشکی – دندانپزشکی _ علوم آزمایشگاهی – پرستاری – اتاق عمل – مامایی – بهداشت عمومی – فوریت های پزشکی استفاده می شود.
       

ب) آزمایشگاه پژوهشی
         در این بخش از آزمایشگاه طرح های مصوب شده در گروه و شورای  پژوهشی دانشگاه انجام می پذیرد.
   در مجموع لامهای آموزشی زیر برای کلیه رشته‏ ها وجود دارد: 

  • مبحث ترماتودها حدود 20 لام
  • مبحث نماتودها حدود 25 لام
  • مبحث سستودها حدود 20 لام 
  • مبحث آمیب‏ها و تک‏یاخته‏های روده‏ای حدود 15 لام 
  • مبحث خانواده تریپانوزمیده حدود 5 لام
  • مبحث پلاسمودیوم‏ها حدود 10 لام
  • مبحث قارچ شناسی حدود 55 لام 
  • مبحث حشره‏ شناسی حدود 35 لام

برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی علاوه بر لامهای فوق آزمایش stool به روش مستقیم و فرمالین اتر انجام می‏شود. همچنین در   قارچ‏ شناسی، کشت خاک، کشت مولا و اسلاید کالچر نیز انجام می‏شود. برای دانشجویان رشته مبارزه با بیماریها طریق مونته کردن حشرات نیز آموزش داده می‏شود. در کلیه جلسات آزمایشگاه امکان دیدن اسلایدهای آموزشی بوسیله اسلاید پروژکتور قبل از شروع جلسه وجود دارد.

کارشناس: جناب آقای رضا حاجی حسین (دارای مدرک کارشناسی ارشد انگل شناسی)


  وسایل و تجهیزات آموزشی موجود در آزمایشگاه انگل شناسی و  قارچ شناسی: 
  1- میکروسکوپ نوری آموزشی
   2- لوپ
   3- اسلاید پروژکتور
   4- کامپیوتر
   5- اسمارت برد 
   6- سیستم ویدئویی هوشمند دیجیتالی 
   7- بن ماری دیجیتال
   8- اتوکلاو 25 لیتری
   9- پاور ساپلای
  10 - تانک الکتروفورز
 11- اسپکتروفتومتر
  12- پرده نمایش موتورایز 
  13- تله دوزی پنوجرسی
 14 -میکروسکوپ E200 d
  15- ترازوی دیجیتال
  16-دستگاه PH متر
 

کلید واژه ها: آزمایشگاه انگل شناسی آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱