آزمایشگاه ایمونولوژی

تعداد بازدید:۱۲۸۰۹
آزمایشگاه ایمونولوژی

درس ایمونولوژی یکی دیگر از دروس مهم و اصلی مقطع علوم پایه محسوب می گردد.

این آزمایشگاه با ظرفیت 35 نفر امکان انجام آزمایشات مختلف توسط گروههای دانشجویان را فراهم آورده است.
آزمایشات جهت یادگیری گروههای مختلف پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی , علوم آزمایشگاهی و ارشد ایمونولوژی انجام می‏گیرد و دانشجویان پس از پایان دوره, با روشهای تشخیص آزمایشگاهی ایمونولوژی، سرولوژی و تفسیر آنها در بیماریهای مختلف آشنا می شوند.

آزمایشات به شرح زیر میباشند:

- مقدمات، خونگیری، تهیه سرم، تهیه پلاسما و ایجاد رقتهای متوالی از سرم

- تست های سرولوژی تشخیص بروسلوز

- تست ویدال (Widal)

- تست های آگلوتیناسیون پاسیو( CRP, RF, Gravindex)

- آزمون ASO

-  تستهای تشخیص سیفلیس (VDRL, RPR)

- انواع تستهای رسوبی (SRID, DID) 

- فلوسایتومتری

- کمی لومینسانس

- نفلومتری

- کشت سلول

- الایزا

- الکتروفورز

همچنین دانشجویان ارشد ایمونولوژی برای واحدهای مقدمات روشهای آزمایشگاه و کاراموزی طبق سرفصلهای مربوطه تحت آموزش قرار میگیرند.

کارشناس: سرکار خانم پگاه حسن زاده (دارای مدرک کارشناسی ارشد ایمونولوژی)


برخی از امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

  • دستگاه اسپکتروفتومتری uv-vis
  • دستگاه Elisa
  • دستگاه Ph متر دیجیتال
  • دستگاه سانتریفوژ
  • دستگاه فور 250 C
  • دستگاه بن ماری
  • ترازوی حساس دیجیتال
  • میکروسکوپ
  • روتاتور

کلید واژه ها: آزمایشگاه ایمنولوژی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۲