مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف و رسالت


اهداف و رسالت دانشکده

چشم انداز (Vision) دانشکده پیراپزشکی اراک درنظرداردازطریق بهره گیری ازهمکاری و حمایت کلیه اعضا( اعضاهیات علمی مجرب،کارکنان ودانشجویان) بابهره گیری ازفناوری های جدید،ایجادفضای توام باخلاقیت ونوآوری،ازطریق برطرف نمودن مشکلات ونیازهای آموزشی دانشکده طی 4 سال آینده جز 10دانشکده برترپیراپزشکی کشورباشدوزمینه تولیدوانتقال دانش ...