اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۵۷۲

 

دکتر احسان اله غرنوی راد

Ph.D باکتری شناسی پزشکی

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:252

پست الکترونیکی: e.ghaznavirad@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

Ph.D فیزیولوژی

1595354415-.png

سمت:عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:250

پست الکترونیکی:dr.ashtiyani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر محمدرضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1595354293-bayatiani.png

سمت:ریاست دانشکده و عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:267-250

پست الکترونیکی:b.medphy@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

دکتر محمد صیادی

Ph.D خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1594368324-sayadi.png

سمت: معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده وعضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:266

پست الکترونیکی: m.sayadi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

آقای محمود خسروی

کارشناسی ارشد خون شناسی

آزمایشگاهی و بانک خون

1594369780-safe.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:293

پست الکترونیکی: khosravi.mahmood@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

1594370543-seif.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:360

پست الکترونیکی: seif@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فاطمه قهرمانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594370592-ghahremani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:356

پست الکترونیکی: f.ghahramani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم زهرا فرزانگان

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

1595354065-farzanegan.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:263

پست الکترونیکی: z.farzanegan@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فریده جلالی مشایخی

Ph.D بیوشیمی بالینی

1599807740-mashayekhi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:360

پست الکترونیکی: mashayekhi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم منصوره کریمی کیا

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه

1596731550-karimikia.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:306

پست الکترونیکی: karimikia93@gmail.com

رزومه کاری (CV)

خانم صفورا امیدوار

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه

1599807332-omidvar.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:263

پست الکترونیکی:

رزومه کاری: (CV)

 

دکتر هوشنگ طالبی

متخصص بیهوشی

1599808363-talebi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: ---

پست الکترونیکی: ---

رزومه کاری (CV)

دکتر محمد توکلی راد

متخصص بیهوشی

1599808529-takkoli.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: ---

پست الکترونیکی: ---

رزومه کاری (CV)

دکتر شیرین پازکی

متخصص بیهوشی

1599808743-pazki.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس:---

پست الکترونیکی: ---

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹