اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۳۷۸۱

 

دکتر محمدرضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1659114858-bayatiani.png

سمت:ریاست دانشکده و عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار 

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:167-150

پست الکترونیکی:b.medphy@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

دکتر محمد صیادی

Ph.D خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1594368324-sayadi.png

سمت: معاونت آموزشی و پژوهشی  وعضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:166

پست الکترونیکی: m.sayadi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر سید سعید حسنی 

Ph.D خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1624297216-hassani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:163

پست الکترونیکی: s.hassani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

آقای محمود خسروی

کارشناسی ارشد خون شناسی

آزمایشگاهی و بانک خون

1594369780-safe.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:193

پست الکترونیکی: khosravi.mahmood@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

1594370543-seif.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:260

پست الکترونیکی: seif@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فاطمه قهرمانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594370592-ghahremani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:256

پست الکترونیکی: f.ghahramani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر هما سلیمانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1676146713-soleymani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:393

پست الکترونیکی:dr.hsoleimani@arakmu.ac.ir 

رزومه کاری (CV)

دکتر معصومه زنگنه

Ph.D فیزیک پزشکی

659b049ceb562-zangeneh.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:192

پست الکترونیکی: m.zangeneh@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم منصوره کریمی کیا

کارشناسی ارشد پرستاری

(مراقبت های ویژه)

1596731550-karimikia.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:206

پست الکترونیکی: karimikia93@gmail.com

رزومه کاری (CV)

خانم نازنین امینی

کارشناسی ارشد پرستاری

(مراقبت های ویژه)

 

1611952136-amini.png

 سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:160

پست الکترونیکی:nazaninamini69@yahoo.com

رزومه کاری:CV

خانم معصومه نوروزی ضامنجانی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

1645288774-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 223

پست الکترونیکی:  m.noruzizamanjani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم محبوبه خسروانی

کارشناسی ارشد پرستاری

(داخلی - جراحی)

1645288859-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086 

داخلی: 246

پست الکترونیکی: mahboobkhosravani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

آقای حامد پرنیخ

کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی (تکنولوژی اتاق عمل)

1652037600-parnikh.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 193

پست الکترونیکی: hamedparnikh33@gmail.com

رزومه کاری (CV)

آقای علیرضا ترکاشوند

کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

65108c6053ddd-torkashvand.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 152

پست الکترونیکی: tralireza1376@yahoo.com

رزومه کاری (CV)

آقای رضا فیضی

کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل

6557c49c99bf9-feizi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 152

پست الکترونیکی: fayzireza710227@gmail.com

رزومه کاری (CV)

خانم مائده سادات الحسینی

کارشناسی ارشد پرستاری

(مراقبت های ویژه)

65e606aad07a9-alhoseini.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 206

پست الکترونیکی: maedehalhoseini@gmail.com

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۳