هیات علمی

تعداد بازدید:۷۱۷۸

 

اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک

نام و نام خانوادگی

   مدرک تحصیلی

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

  دکترای فیزیک پزشکی

آقای محمود خسروی 

  کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

خانم دکتر فاطمه سیف

  دکترای فیزیک پزشکی

خانم دکتر فاطمه قهرمانی

  دکترای فیزیک پزشکی
خانم دکتر هما سلیمانی دکترای فیزیک پزشکی

خانم دکتر فریده جلالی مشایخی

  دکترای بیوشیمی

خانم منصوره کریمی کیا

  کارشناسی ارشد پرستاری
خانم صفورا امیدوار کارشناسی ارشد پرستاری

آقای دکتر محمد صیادی

  دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
آقای دکتر سیدسعید حسنی دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

خانم زهرا فرزانگان

  کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
خانم معصومه نوروزی ضامنجانی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
خانم محبوبه خسروانی کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش داخلی-جراحی)
آقای حامد پرنیخ کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی

 

                      

کلید واژه ها: اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱