مطالب مرتبط با کلید واژه " گروه تکنولوژی پرتودرمانی "


تکنولوژی پرتو درمانی

تکنولوژی پرتو درمانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته / رشته های تحصیلی: تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) هدف:آموزش دانشجویان در زمینه روشهای رادیوتراپی و تصویر برداری معمولی و آموزش فنون مقدماتی معرفی گروه تکنولوژی پرتودرمانی(رادیوتراپی) مدیر گروه جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی (مرتبه علمی:استادیار) دکترای فیزیک پزشکی - CV   اعضاء هیئت علمی جناب آقای ...