کمیته طرح درس

تعداد بازدید:۷۱۷

اعضاء  شورای کمیته طرح درس

  • خانم نازنین امینی:مسئول
  • خانم دکتر فاطمه سیف
  • آقای دکتر محمد صیادی
  • آقای دکتر سید سعید حسنی
  • خانم دکتر فاطمه قهرمانی
  • خانم محبوبه خسروانی