کمیته ارزیابی گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۲۹۵
  • آقای دکتر محمد صیادی:مسئول
  • خانم نازنین امینی:مسئول
  • آقای حامدپرنیخ 

 

کلید واژه ها: کمیته ارزشیابی گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۳