مطالب مرتبط با کلید واژه " گروه تکنولوژی پرتوشناسی "


تکنولوژی پرتوشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته / رشته های تحصیلی: تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی) هدف:آموزش دانشجویان در زمینه روشهای تصویر برداری معمولی و تخصصی پرتوشناسی و آموزش فنون مقدماتی معرفی گروه تکنولوژی پرتوشناسی مدیر گروه سرکار خانم دکتر فاطمه سیف (مرتبه علمی:استادیار) دکترای فیزیک پزشکی - CV اعضاء هیئت علمی جناب آقای ...