آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستوالعمل اعمال مقررات قانون مرتبط با پرتوهای غیر یونسازآئین نامه ها
داپلر سونوگرافی جفت از نظر آگرتاآئین نامه ها
تعرفه انجام سونوگرافی سه بعدیآئین نامه ها
تراکم سنجی استخوانآئین نامه ها
تراکتوگرافی DTIآئین نامه ها
پرفیوژن مغزیآئین نامه ها
بررسی آنومالی یا آنومالی اسکنآئین نامه ها
بخشنامه منع الزام انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافیآئین نامه ها
آئین نامه تاسیس مراکز هسته ایآئین نامه ها
آیین نامه تاسیس موسسه و مراکز تصویربرداریآئین نامه ها
اسکن قلب با دو مرحلهآئین نامه ها
اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه در یک مرحلهآئین نامه ها
اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیوآئین نامه ها
اسکن پرفیوژن توأم با فونکسیون قلبآئین نامه ها
Tumor Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
Stroke Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
Seizure Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
MRI - MRS نقشه تصویری و کمی مغز خارج از دستگاهآئین نامه ها
IUGR بررسی رشد جنینآئین نامه ها
DTI و تراکتوگرافی FMRI آنالیزآئین نامه ها