آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد قلبی ۲۴۷آئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان هاآئین نامه ها
تأسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوعآئین نامه ها
تأسیسات بهداشتیآئین نامه ها
پروتکل زایمان به روش سزارینآئین نامه ها
بخش استریل مرکزیآئین نامه ها
بازدیدهای مدیریتی ایمنیآئین نامه ها
آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان هاآئین نامه ها
آیین نامه کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستان هاآئین نامه ها
آسانسورها و پله های برقیآئین نامه ها
آزمایشگاه تشخیص پزشکیآئین نامه ها
ایمنی و حفاظت کار در حین اجراآئین نامه ها
تحویل نوبت کاری در پرستاریآئین نامه ها
افزایش بخش درمانگاهآئین نامه ها
ابدرمانیآئین نامه ها
ایین نامه ارتوپدی فنیآئین نامه ها
ایین نامه تاسیس توانبخشیآئین نامه ها
آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماریهای پوست و موآئین نامه ها
آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلیآئین نامه ها
آئین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روانآئین نامه ها