آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جدول فلورنرمال و پاتوژن هاآئین نامه ها
جدول شناسایی گونه های استافیلوکوکآئین نامه ها
جدول راهنمای انتخاب محیط های کشت برای نمونه های مختلفآئین نامه ها
الزامات اولیه برای شروع روند ممیزی بخش میکروب شناسی با چک لیست ویرایش سال ۹۷آئین نامه ها
استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبیآئین نامه ها
استاندارد آزمایشگاه های پزشکیآئین نامه ها
مکاتبه شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآئین نامه ها
مکاتبه آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآئین نامه ها
راهنمای جراحی ایمنآئین نامه ها
راهنمای ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل بیمارآئین نامه ها
استانداردهای ملی پوشش بیماران و کارکنان مؤسسات پزشکیآئین نامه ها
اخذ رضایت آگاهانه و پروسیجرهای تهاجمیآئین نامه ها
همو دیالیزRO الزامات دستگاهآئین نامه ها
ویژگی های میکروبیولوژی آب آشامیدنیآئین نامه ها
ویژگی های میکروبیولوژی آب آشامیدنیآئین نامه ها
ویژگی های آب آشامیدنیآئین نامه ها
نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژیآئین نامه ها
مکاتبه ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهاآئین نامه ها
مکاتبه راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاه های بی خطر ساز پسماند پزشکیآئین نامه ها
مکاتبه دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی ، شیمیاییآئین نامه ها