آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
BOLD FMRIآئین نامه ها
Biophysical profile-NST[۱]آئین نامه ها
نگهداری و استفاده از سویه های باکتریاییآئین نامه ها
موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسیآئین نامه ها
فهرست تجهیزات - مواد - محیط های کشت و دیسک های تشخیصیآئین نامه ها
عدم استفاده از محصولات فاقد تأیید کیفیتآئین نامه ها
ضوابط ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاه های پزشکیآئین نامه ها
راهنمای رنگ آمیزی گرمآئین نامه ها
راهنمای آزمایشگاهی تشخیص عفونت های بیمارستانیآئین نامه ها
راهنمای ایمنی برای انتقال نمونه های عفونیآئین نامه ها
دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکیآئین نامه ها
دستورالعمل فنی هودهای ایمنی بیولوژیکآئین نامه ها
دستورالعمل فنی فور - اتوکلاو و انکوباتورآئین نامه ها
دستورالعمل تهیه کدورت استاندارد نیم مک فارلندآئین نامه ها
دستورالعمل تهیه انواع محیط کشت - معرف ها و رنگ های ...آئین نامه ها
دستورالعمل آماده سازی - تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشتآئین نامه ها
دستورالعمل استفاده و کنترل کیفیت لوپ های کالیبره میکروبیولوژیکآئین نامه ها
دستورالعل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاه های پزشکیآئین نامه ها
چک لیست بازدیدهای از پیش تعیین نشدهآئین نامه ها
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسیآئین نامه ها