آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
مکاتبه آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان هاآئین نامه ها
مشخصات فنی دستگاه همودیالیزآئین نامه ها
مشخصات فنی دستگاه اسمز معکوسآئین نامه ها
کنترل ناقلین بیماری ها و عوامل محیط مرتبط با آن هاآئین نامه ها
کنترل ناقلین بیماری ها و عوامل محیط مرتبط با آن هاآئین نامه ها
قانون اصلاح ماده۱۳ قانون موادخوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیآئین نامه ها
ظروف یکبار مصرف برای جمع اوری پسماندهای تیز و برندهآئین نامه ها
ضوایط دریافت تأیید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصیآئین نامه ها
ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهاآئین نامه ها
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانیآئین نامه ها
ضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان ها و مراکز جراحی محدودآئین نامه ها
شمارش میکروارگانیسم ها در آبآئین نامه ها
راهنمای کلرسنجی و ثبت نتایج آنآئین نامه ها
راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانیآئین نامه ها
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستانآئین نامه ها
راهنمای دفع زائدات اتیدیوم برمایدآئین نامه ها
راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه و دستگاه های غیر سوزبی خطر ساز پسماند پزشکیآئین نامه ها
دوره آموزشی بهداشت اصنافآئین نامه ها
دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز وبرنده۱آئین نامه ها
دستورالعمل صدور کارت معاینه بهداشتیآئین نامه ها