پرسشنامه رضایت شغلی ویژه پرسنل

رضایت شغلی
 • 0
 • جنس*
  1
 • سن*
  2
 • تحصیلات*
  3
 • بخش*
  4
 • پست سازمانی*
  5
 • رضایت شغلی*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  رضایت شما از امنیت شغلی تان(ثبات آینده کاری و نداشتن نگرانی در مورد از دست دادن شغلتان)
  رضایت شما از فرصت خدمت به دیگران در شغلتان
  رضایت شما از نحوه تقسیم کار بین همکاران بخش/ واحد
  رضایت شما از میزان ساعات کار
  رضایت شما از نحوه چینش شیفتهای کاری­اتان
  رضایت شما ازمتناسب بودن شرح وظیفه با نوع کاری که به شما محول شده است
  رضايت شما از نحوه تحسین و تشویق در مورد کار خوبی که انجام داده اید
  رضايت شما از نحوه برخورد و مشارکت همکارانتان با شما در انجام کارها
  رضايت شما از رعايت اصول ايمني در محیط کارشما
  رضایت شما ازعادلانه بودن پرداخت مزایا
  رضایت شما ازفواصل زمانی پرداخت مبتنی بر عملکرد
  6
 • عملکرد مدیران*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  رضايت شما از از سهولت ملاقات حضوری با ریاست و مدیریت بیمارستان
  رضايت شما از نحوه برخورد ریاست و مدیریت بيمارستان
  رضایت شما از نحوه پیگیری و رسیدگی به مشکل شما توسط ریاست و مدیریت بیمارستان
  رضايت شما از از سهولت ملاقات حضوری مدیریت خدمات پرستاری
  رضايت شما از نحوه برخورد مدیریت خدمات پرستاری
  رضایت شما از نحوه پیگیری و رسیدگی به مشکل شما توسط مدیریت خدمات پرستاری
  رضايت شما از نحوه برخورد کارگزینی
  رضایت شما از نحوه پیگیری و رسیدگی به مشکل شما توسط کارگزینی
  رضایت شما از نحوه ارتباط و پاسخگویی مسئول واحد/ سرپرستاربخش
  رضايت شما از نحوه برخورد سوپروایزر آموزشی با پرسنل
  رضایت شما از نحوه پیگیری و رسیدگی به مشکل شما توسط سوپروایزر آموزشی
  رضايت شما از نحوه برخورد سوپروایزرین بالینی
  رضایت شما از نحوه پیگیری و رسیدگی به مشکلات شیفت توسط سوپروایزرین بالینی
  رضایت شما از برخوردار بودن از آزادی کافی برای بیان نظرات یا ابراز خطاهایتان
  7
 • تغذیه*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  رضایت شما از دمای مناسب غذا( از نظر گرم و سرد بودن)
  رضایت شما از پخت کامل غذا
  رضایت شما از مناسب بودن حجم غذا
  رضایت شما از مناسب بودن ظاهر غذا
  رضایت شما از نحوه برخورد مسئول توزیع غذا
  8
 • رفاهی*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  رضايت شما از سرويس اياب و ذهاب بیمارستان
  رضايت شما از فعاليتها و مسابقات فرهنگي در مناسبتهای مختلف
  میزان اطلاع شما از فعالیت های سامانه رفاهی دانشگاه
  میزان استفاده شما از امکانات سامانه رفاهی دانشگاه
  رضایت شما از نحوه معرفی کارکنان جهت استفاده از استخر و سایر امکانات ورزشی
  9
 • آموزش*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  رضایت شما از انطباق برنامه های آموزشی مرکز با نیازهای شغلی
  رضایت شما از عدم تداخل شیفت کاری با کلاسهای آموزشی
  رضایت شما از اطلاع رسانی و آموزش مسئول مستقیم در خصوص روش های انجام کار
  رضایت شما از اثربخش بودن کلاسهای آموزشی درون بخشی
  رضایت شما از نحوه آموزش در بدو ورود به بیمارستان(HIS، کنترل عفونت، اعتباربخشی ، بهداشت محیط، کارگزینی ........)
  10
 • اطلاع رسانی*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در خصوص مقررات اداری و بخشنامه ها
  رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی درباره اخبار بیمارستان(پورتال ، پیام رسان روابط عمومی ،...)
  رضایت شما از اطلاع رسانی شرح وظایف کارکنان از طریق کتابچه توجیهی مرکز
  رضایت شما از اطلاع رسانی در خصوص اهداف ورسالت سازمان
  11
 • اگر در هر یک از موارد ، توضیح، پیشنهاد یا انتقادی دارید، لطفاً در جدول ذیل بنویسید:*
  12