داخلی کودکان ۱

تعداد بازدید:۵۰۴

سرپرستار بخش : 

               سرکار خانم مژگان حاتمی - کارشناس پرستاری

شماره تماس داخلی بخش بستری : 344

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹