فرم ثبت گزارش خطا در بیمارستان امیرکبیر

فرم ثبت گزارش خطا
 • 0
 • به سامانه ثبت و گزارش دهی خطاهای پزشکی بیمارستان امیرکبیر اراک خوش آمدید. همکاران گرامی با اطمینان از عدم امکان بروز هر گونه مشکلی برای شما، خطایی را که خود انجام داده اید و یا از همکاران خود مشاهده نموده اید را در این فرم وارد نمایید. اطلاعات این سامانه بدون ذکر نام و مشخصات شما و حتی بدون ذکر نام محل مشاهده و یا رخداد خطا جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و به عنوان تجربیات مستند در اختیار سایر همکاران قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است به جز کارشناس ایمنی این مرکز کاربر دیگری حق دسترسی به آن را ندارد. از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدردانی نموده و تشکر مینماییم. از پرسنلی که بیشترین همکاری را در گزارش دهی اختیاری خطا داشته باشند، به نحو شایسته تقدیر به عمل می آید. مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امیرکبیر مسئول واحد ایمنی بیمار
  1
 • نام بخش یا واحد وقوع خطا*
  2
 • تاریخ و شیفت کاری*
  3
 • سمت فرد گزارش دهنده خطا*
  4
 • سمت فردی گه مرتکب خطا شده است*
  پزشک
  سرپرستار
  سوپروایزر
  کارشناس رادیولوژی
  کارشناس آزمایشگاه
  سایر
  5
 • نوع خطا
  6
 • خطای مراقبتی و اجرایی:*
  زخم بستر
  سقوط از تخت
  آموزش ناکافی به بیمار
  جابه جایی بیمار
  خطای رادیولوژی
  انجام خدمت بدون دستور پزشک
  تحویل بیماربین بخشی و درون بخشی
  سایر
  7
 • خطای جراحی:*
  عدم شناسایی صحیح بیمار
  انجام عمل جراحی بر روی بیمار یا عضو اشتباه
  عوارض بعد از عمل
  جا ماندن اشیاء خارجی در محل عمل
  ثبت ناصحیح نوع عمل جراحی
  عدم ارسال نمونه پاتولوژی
  ارسال نادرست نمونه پاتولوژی
  سایر
  8
 • خطای دارویی :*
  تشابه نام و تلفظ دارو
  دوز اشتباه دارو
  زمان ناصحیح تزریق دارو
  روش ناصحیح تزریق دارو
  عدم دارودهی
  ثبت ناصحیح دارو در کادرکس
  عدم شناسایی صحیح بیمار
  تداخل دارویی
  تاخیر دارودهی
  سایر
  9
 • خطا در ثبت:*
  پزشک
  سرپرستار
  پرستار
  اتاق عمل
  آزمایشگاه
  رادیولوژی
  سیستم HIS
  سایر
  10
 • خطای تجهیزات:*
  عدم وجود تجهیزات موردنیاز
  خرابی تجهیزات
  ناکافی بودن تجهیزات
  سایر
  11
 • خطای تشخیصی:*
  عدم تشخیص
  تاخیر در تشخیص
  تشخیص غلط
  سایر
  12
 • خطای آزمایشگاهی:*
  اشتباه وارد کردن آزمایشات در سیستمHIS
  نداشتن برچسب روی نمونه
  نمونه همولیز
  تاخیر در انجام آزمایش
  ثبت جواب در سیستم HIS
  سایر
  13
 • خطای تزریق خون و فرآورده های خونی:*
  عدم انجام کراس مچ
  تزریق خون به بیمار اشتباه
  اشتباه در درخواست
  اشتباه در تحویل از آزمایشگاه
  سایر
  14
 • عامل بروز خطا:*
  کمبود نیروی انسانی
  پرسنل جدید الورود و بی تجربه
  عدم شناسایی صحیح بیمار
  عدم آموزش کافی به بیمار
  تاخیر در گزارش دهی
  عدم رعایت نکات استریل
  سایر
  15
 • شدت آسیب:*
  بدون آسیب
  آسیب خفیف
  آسیب متوسط
  آسیب شدید
  مرگ
  16
 • شرح خطا و اقدامات صورت گرفته :*
  17
 • پیشنهاد من :*
  18
 • به نظر من درسی که از این خطا می توان گرفت :*
  19