دفتر ریاست

تعداد بازدید:۷۱۰

مسئول دفتر ریاست بیمارستان : 

                                     آقای علی عبدلی

                                  - تلفن دفتر ریاست : 08633130040

                                         نمابر          : 08633132510

                                         داخلی        : 204 - 203  

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۴۰۲