اطفال


در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد
پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد
پرسنل درمان :کارشناس پرستاری
مسئول بخش:خانم نوروزی

تلفن تماس :08625453583     داخلی 204
آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۷