مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس پرستاری


اطفال

در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204

بخش جنرال

رئیس بخش: دکتر الماس خاتمی(متخصص داخلی) سرپرستار بخش: سرکار خانم فاطمه نوروزی تلفن :08635453583 تلفن داخلی:204 تعداد تخت فعال داخلی: 15تخت+2 تخت ایزوله تعدا تخت نوزادان: 6 تخت تعداد تخت اطفال: 6 تخت + 2 تخت ایزوله موقعیت بخش: طبقه دوم ساعات ارائه خدمت: به صورت شبانه ...

سر پرستاران

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات بخش 1 فاطمه نوروزی کارشناس پرستاری سر پرستار بخش اورژانس 2 ریحانه کمیجانی کارشناس پرستاری سر پرستار بخش دیالیز 3 فاطمه فلاح کارشناس پرستاری سر پرستاربخش جنرال (داخلی-اطفال-نوزادان) 4 لیلا ملکیان کارشناس هوشبری مسئول اتاق عمل 5 لیلا صیدی کارشناس مامایی ماما مسئول بلوک زایمان