علوم تشریح

تعداد بازدید:۲۰۳۶

1675836159-cha-11-e1537881512340.jpg دکتر مریم باعزم

 آناتومی 2 مامایی

آناتومی2 دندانپزشکی

علوم تشریح سر و گردن پزشکی

علوم تشریح سر و گردن کارشناسی

علوم تشریح غدد درون ریز

علوم تشریح حواس ویژه

 

 1675836038-cha-11-e1537881512340.jpgدکتر پرویندخت بیات

 علوم تشریح اعصاب -کارشناسی ارشد

 

1675835992-cha-11-e1537881512340.jpg دکتر محمد بیات

جنین شناسی پزشکی فراگیران مامایی2-98-97

جنین شناسی پزشکی فراگیران پزشکی 2-98-97

بافت شناسی عمومی کارشناسی ارشد

جنین شناسی عمومی کارشناسی ارشد

خون، سیستم لنفاوی و غدد درون ریزکارشناسی ارشد

 

1675836081-cha-11-e1537881512340.jpgدکتر محمد حسن سخایی

تشریح

توپوگرافی سطحی و عمقی

علوم تشریح تنفس

علوم تشریح قلب و عروق

طرح درس ویژه تنه 2 ارشد

 

1675835935-cha-11-e1537881512340.jpg سید محمد جعفر حائری

تشریح اندام کارشناسی ارشد

 

دکتر سهیلا مددی درگاهی

آناتومی 1-فراگیران مامایی1400-99

آناتومی 1-فراگیران هوشبری 98

آناتومی سیستم های بدن فراگیران تکنولوژی پرتو درمانی 98

آناتومی عملی-فراگیران علوم آزمایشگاهی 98

آناتومی عمومی با تاکید بر سر و گردن-فراگیران 98

آناتومی نظری-فراگیران علوم آزمایشگاهی-98

 

1675835722-cha-11-e1537881512340.jpgدکتر میترا برزرودی

 آناتومی 2 

 

 طرح درسهای مشترک

 

1675836081-cha-11-e1537881512340.jpg1675835992-cha-11-e1537881512340.jpg دکتر محمد حسن سخائی دکتر محمد بیات -تشریح تنه 1

1675836081-cha-11-e1537881512340.jpg1675835992-cha-11-e1537881512340.jpgدکتر محمد حسن سخائی دکتر محمد بیات -تشریح تنه 2

1675836159-cha-11-e1537881512340.jpg1675835992-cha-11-e1537881512340.jpgدکتر مریم با عزم دکتر محمد بیات-علوم تشریح سر و گردن

1675835722-cha-11-e1537881512340.jpg1675835992-cha-11-e1537881512340.jpgدکتر میترا برزرودی و دکتر محمد بیات - علوم تشریح تنفس

کلید واژه ها: علوم تشریح علوم پایه