شورای آموزش بالینی دانشکده

تعداد بازدید:۱۰۹۶

شرح وظایف شورای آموزش بالینی:
نظارت بر فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارائه گزارش آن در پایان ترم به ریاست دانشکده 
نظارت در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و ارائه آن به مراجع ذیربط
روند برگزاری آزمون دستیاران
بررسی درخواست  مرخصی تحصیلی دانشجویان
بررسی درخواست استعلاجی دانشجویان
نظارت بر حسن برگزاری جلسات گروههای آموزشی و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده
پیشنهاد نیازهای مالی و سایر ملزومات مورد نیاز گروههای آموزشی به ریاست دانشکده 
ارزیابی عملکرد فعالیتهای مدیران و اعضاء گروه در پایان هر ترم تحصیلی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده
شرکت در شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده
مشکلات دانشجویان مقطع بالینی
نظارت بر عملکرد اساتید راهنما و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده
محاسبه معادل سازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده
نظارت بر عملکرد امور آموزش دانشکده و ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در پایان هر ترم به ریاست دانشکده 
نظارت بر حسن اجرای امتحانات تئوری و عملی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

ارائه گزارش عملکرد سالانه با توجه به فعالیتهای آموزشی انجام شده