مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه


گروه مامایی

  معرفی گروه  رسالت و اهداف  اعضای هیات علمی  cv اعضای هیات علمی  کارشناس  پژوهش  فرایندهای آموزشی  برنامه های آموزشی  برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی کلیک کنید 

اعضای هیات علمی گروه انگل، قارچ و حشره شناسی

      CV: https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Mosayebi   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)         08634173520 داخلی 118    mah_mosayebi@gmail.com CV: https://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Didehdar   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)         08634173520 داخلی 105     didehdar_m@yahoo.com CV: https://isid.research.ac.ir/Reza_Ghasemikhah   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)       ...

پژوهش گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

  -الویت های پژوهشی و حوزه های تحقیقاتی اعضای گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -عناوین پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی اشد زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -وضعیت و عناوین پایان نامه های دانشجویان در حال تحصیل کارشناسی اشد زیست فناوری ...