انگل شناسی و قارچ شناسی

تعداد بازدید:۱۳۰۳

دکتر زهرا اسلامی راد

 انگل شناسی1علوم آزمایشگاهی 2-1401-1400

 انگل شناسی 1-کرم ها-علوم آزمایشگاهی2-1401-1400

 انگل شناسی2-علوم آزمایشگاهی-نیمسال اول 400-99

 انگل و قارچ شناسی پرستاری

 انگل و قارچ شناسی دندانپزشکی

 انگل شناسی پزشکی عمومی-نیمسال اول 400-99

 انگل و قارچ شناسی مامایی

 انگل و قارچ و حشره شناسی پزشکی

 انگل شناسی-پزشکی عمومی-2-1401-1400حضوری

 انگل شناسی مامایی-مجازی-1-1401-1400

 انگل شتاسی پزشکی-ارشد میکروب شناسی-نیمسال اول 400-99

 پاتوبیولوژی بهداشت محیط

 تک یاخته شناسی پزشکی ارشد میکروب

 میکروب اتاق عمل

 میکروب شناسی1 بهداشت عمومی

 میکروبیولوژی فوریت های پزشکی

 

 دکتر مهدی مسیبی

 

 دکتر قاسمی خواه

 

 انگل شناسی بهداشت عمومی

 باکتری شناسی و انگل شناسی پزشکی-اتاق عمل-نیمسال دوم 1401-1400

 انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی-دندانپزشکی-نیمسال دوم 1401-1400

 انگل شناسی1(کرم ها)- پیراپزشکی-نیمسال دوم 1401-1400

 

  دکتر مجتبی دیده دار

 

انگل، قارچ و حشره شناسی پرستاری

انگل، قارچ و حشره شناسی بهداشت عمومی

انگل، قارچ و حشره شناسی بهداشت محیط

انگل، قارچ و حشره شناسی پزشکی

انگل، قارچ و حشره شناسی دندانپزشکی

انگل، قارچ و حشره شناسی مامایی

انگل، قارچ و حشره شناسی علوم آزمایشگاهی

انگل، قارچ و حشره شناسی اتاق عمل

کلید واژه ها: انگل شناسی قارچ شناسی

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۴۰۱