معاونت پژوهشی

دکتر علیرضا کمالی

بیهوشی
استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۳