معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۱۹۰

         دکتر امیر الماسی حشیانی

اپیدمیولوژی
استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

شماره تماس : 08634173520

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۸