مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشی


معاونت پژوهشی

 08634173520  CV: https://isid.research.ac.ir/Amir_AlmasiHashiani Email: Amiralmasi2007@gmail.com 

پژوهش گروه بیوشیمی و ژنتیک

  -مشخصات وعناوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در حال تحصیل  -دانش آموختگان  کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از ابتدا تا کنون -لیست تجهیزات آزمایشگاه گروه بیوشیمی- -اولویتهای تحقیقاتی گروه

پژوهش گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

  -الویت های پژوهشی و حوزه های تحقیقاتی اعضای گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -عناوین پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی اشد زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی -وضعیت و عناوین پایان نامه های دانشجویان در حال تحصیل کارشناسی اشد زیست فناوری ...

پژوهش گروه مامایی

-لاین تحقیقاتی اساتید -لیست مانکنهای موجود در مرکز مهارتهای بالینی -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 95 -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 96 -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 97 -عناوین پایان نامه های دانشجویان ورودی مهر 98