مطالب مرتبط با کلید واژه

پزشکی قانونی


مسمومیت ها

مدیر گروه: دکتر ...... اعضای گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ها نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر حسن صلحی دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی قانونی استاد https://isid.research.ac.ir/Hassan_Solhi دکتر سید محمد جمالیان دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی قانونی استادیار https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Jamalian دکتر علی علیمحمدی دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی قانونی استادیار https://isid.research.ac.ir/Ali_Alimohammadi