سمینار، ژورنال کلاب، پروپوزال، پایان نامه گروه زیست فناوری و پزشکی مولکولی

تعداد بازدید:۱۷۵۵

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم  زینب زمان زاده/ تاریخ: 28 / 6 / 1402 ساعت 13

-اطلاعیه ژورنال کلاب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم زینب زمان زاده تاریخ 28/06 /1402 

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم  فاطمه شهابی نژاد/ تاریخ: 26 / 6 / 1402 ساعت 11
 جلسه دفاع از پایان نامه خانم ویدا دهقانی چم پیری /  تاریخ: 27 / 6 / 1402 ساعت 11
 -اطلاعیه ژورنال کلاب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم فاطمه شهابی نژاد تاریخ1402/02/25

-اطلاعیه ژورنال کلاب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم ویدا دهقانی تاریخ1402/02/24

-اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروز دولت آبادی ورودی سال 98 مورخ 1400/8/26

-اطلاعیه ژورنال کلاب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم الهام نوروز دولت آبادی مورخ 1400/8/22

-اطلاعیه دفاع از پروپوزال خانم زینب زمان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ورودی سال 99 مورخ 1400/9/8

-اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم آتنا وقف دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ورودی سال 98 مورخ 1400/9/10

-دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم فاطمه شهابی نژاد مورخ 1400/9/30

-دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم ویدا دهقانی چم پیری مورخ 1400/9/28

-اطلاعیه دفاع از ژورنال کلاب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم مریم زند مورخ 1400/9/30

-اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم سمانه حریمی مورخ 1400/12/1

-اطلاعیه دفاع از پزوپوزال آقای محمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ورودی سال 1400

-اطلاعیه دفاع پایان نامه آقای علی تفتی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ورودی سال 1398
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نجمه جاودان دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ورودی سال 1397

کلید واژه ها: سمینار ژورنال کلاب پروپوزال پایان نامه