پرداخت تسهیلات به دانشجویان

آئین نامه اصلاحی پرداخت تسهیلات به دانشجویان جهت
شرکت در کنگره ها و سمینارهای بین المللی خارج از کشور

ماده 1) شرایط ورود:
-     از هر طرح مصوب فقط یک مقاله می تواند در کنگره ارائه گردد.
-    حداقل میانگین معدل دانشجو تا زمان شرکت درکنگره 17 باشد.
-    مقاله ارائه شده حاصل طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه باشد.
-    رضایت اساتید راهنما و همکاران طرح تحقیقاتی اخذ شده باشد.
-    دانشجوی دیگری با استفاده از طرح مذکور به خارج اعزام نشده باشد.
-    دانشجو ، می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و مجری یا همکار اصلی طرح باشد.
تبصره 1- تعیین معیارهای فعال بودن دانشجو بعهده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در اساسنامه پیشنهادی خواهد بود.
تبصره 2 – دانشجویان در طول دوره تحصیلی فقط یکبار حق شرکت در کنگره با استفاده از این تسهیلات را دارند.
تبصره 3- عنوان کنگره ، کنگره بین المللی باشد. (International Congress)


ادامه آئین نامه اصلاحی پرداخت تسهیلات به دانشجویان جهت
شرکت در کنگره ها و سمینارهای بین المللی خارج از کشور

ماده 2) حداکثر تا 5 نفر دانشجو در طی یکسال شمسی می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند، در صورتیکه دانشجویان متقاضی شرکت در کنگره در یک مقطع زمانی بیش از 5 نفر باشند، با توجه به موارد ذیل امتیاز بندی جهت تعیین اولویت واجدین شرایط صورت می گیرد.
-    معدل از 17 به بالا به ازاء هر یکصدم یک امتیاز محاسبه می گردد.
-    مقاله چاپ شده قبلی ، هر مقاله برای نفر اول:
     مجلات ISI :                  250  امتیاز
     …Medline – Mbase – Medline          150 امتیاز
     انگلیس داخل کشور               100 امتیاز
     فارسی                    50 امتیاز
- داشتن خلاصه مقاله چاپ شده در کتاب:
     خلاصه مقالات کتگره های خارج        50 امتیاز
     خلاصه مقالات کنگره های داخل        25 امتیاز
- داشتن طرح های تحقیقاتی قبل مصوب در همان مقطع تحصیلی:
     هر طرح مجری  50 امتیاز   همکار       25 امتیاز
تبصره : ‌امتیاز فعالیتهای فوق برای نفرات دوم به بعد 75% امتیاز نفر اول می باشد.
ادامه آئین نامه اصلاحی پرداخت تسهیلات به دانشجویان جهت
شرکت در کنگره ها و سمینارهای بین المللی خارج از کشور

ماده3‌) تسهیلات اعطائی شامل موارد ذیل می باشد: 
     ثبت نام در کنگره 
     هزینه بلیط رفت و برگشت
     هزینه اقامت
تبصره 1 : هزینه ریالی پرداختی به دانشجویان (شامل هزینه ثبت نام، بلیط رفت و برگشت و اقامت) حداکثر تا سقف 000/000/12ریال خواهد بود.
تبصره 2 : کلیه مسئولیت های خروج از کشور ( سپردن وثیقه و غیره) بعهده دانشجو می باشد.‍
ماده4‌)  اصلاحات و تغییرات بعدی این آئین نامه به هیات رئیسه دانشگاه تفویض می گردد.
این آئین نامه در  اجرای بند 6 مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیات امناء دانشگاه مورخ 31/5/86 در 4 ماده و شش تبصره در تاریخ 24/6/86 به تصویب کمیته منتخب هیات امناء دانشگاه رسید و از 1/1/86 قابل اجراء می باشد و سایر مصوبات و آئین نامه های قبلی با این عنوان ملغی می گردد. 

کلید واژه ها: تسهیلات دانشجویان پرداخت شهریه کنگره سمینار