آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتیآیین نامه های پژوهشی
دکتری پزشکی عمومیآئین نامه دانشجویان و دستیاران
تحصیلات تکمیلی دانشجویانآئین نامه دانشجویان و دستیاران
ادامه تسهیلات استعدادهای درخشانآئین نامه دانشجویان و دستیاران
پرداخت تسهیلات به دانشجویانآئین نامه دانشجویان و دستیاران
برگزاری دوره MD Ph.dآئین نامه دانشجویان و دستیاران
دوره کارشناسی ارشدآئین نامه دانشجویان و دستیاران
دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآئین نامه دانشجویان و دستیاران
دستورالعمل تسهیلات برای فرزندانآئین نامه های هیئت علمی
استفاده از دوره فرصت مطالعاتیآئین نامه های هیئت علمی
آئین نامه اجرائی ارتقاء هیئت علمیآئین نامه های هیئت علمی
آئین نامه تشکیل هیئت عالی جذبآئین نامه های هیئت علمی
قانون آموزش مداوم پزشکی کشورآئین نامه های هیئت علمی
دستورالعمل ترفیع سالیانهآئین نامه های هیئت علمی
دستورالعمل دوره تکمیلی پژوهشیآئین نامه های هیئت علمی
آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ایآئین نامه های عمومی
آئین نامه برگزاری امتحاناتآئین نامه های عمومی
آئین نامه برگزاری دوره MD Ph.Dآئین نامه های عمومی