معاونت آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۷۰۴۶

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده:جناب آقای دکتر محمد صیادی

مدرک تحصیلی: دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار : اراک- سردشت - میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم- طبقه اول بال قرمز -دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 8-34173503-086 داخلی 166

شماره نمابر: 34173526-086

<پست الکترونیک :m.sayadi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

شرح وظایف

 • اداره کلیه ی امور آموزشی دانشکده
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده
 • تدوین پیشنهاد اصول اجرایی وظایف واحدهای وابسته
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده
 • برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده
 • نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدیران گروه و انعکاس آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی با هماهنگی مسئولین ذیربط
 • ارزشیابی نهادی فعالیت های پژوهشی سالانه دانشکده
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی دانشکده
 • نظارت بر کلیه ی امور پژوهشی دانشکده و کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی
 • تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن

کلید واژه ها: معاونت آموزشی معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک دکتر محمد صیادی